Vineri, 10 APRILIE 2020

Anunt organizare concurs

Primaria Comunei Ghiroda organizeaza in data de 08.02.2018 concurs pentru ocuparea functiei contractuale de executie, sofer

Primăria Comunei Ghiroda organizează în data de 08.02.2018 concurs pentru ocuparea funcției contractuale de executie, de şofer.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Ghiroda, str. Victoria, nr.  46 și va consta în:

 • proba scrisă: 08.02.2018, ora 10.00
 • proba practică 
 • interviul 

1. CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE NECESARE PENTRU OCUPAREA A POSTURILOR:

Condiții generale:

Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc condiţiile generale prevăzute de art. 3 din H.G. 286/2011.

 Condiții specifice:

 • studii profesionale finalizate cu diplomă de absolvire
 • atestat sofer profesionist transport persoane
 • aviz psihologic (transport persoane)
 • experiență în conducerea autovehicolelor – minim 5 ani
 • cunostinţe temeinice de legislatie rutiera
 • cunostinte de mecanica auto (constituie avantaj)

2. DOCUMENTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE CONCURS

 • Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului Primăriei Ghiroda;
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică
 • Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor
 • Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 • Curriculum vitae.

Copiile de pe actele mai sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs  sau în copii legalizate.
Dosarele de concurs pot fi depuse de către solicitanţi in termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până în data de 30.01.2018, ora 16.00 la sediul  Primăriei Ghiroda, Compartimentul Resurse Umane.
Selectarea dosarelor de concurs va avea loc în termen de maxim două (2) zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv până în data de 01.02.2018.
Rezultatele selectării  dosarelor de înscriere se vor afişa în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data expirării termenului de selectare a dosarelor, la sediul Primariei comunei Ghiroda, cu menţiunea “Admis“ sau “Respins”, respectiv în data de 05.02.2018.
Relatii suplimentare: Compartimentul Resurse Umane   (Tel: 0256/205201)

 

3. BIBLIOGRAFIA DE CONCURS:

 1. Legea nr. 215/2001  - privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, r/a, cu modificarile ulterioare
 2. Legea nr. 477/2004  - privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, r/a, cu modificarile ulterioare
 3. Legea nr. 319/2006  - privind Legea securităţii şi sănătăţii în munca, r/a, cu modificarile ulterioare
 4. HG nr. 1425/2006 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederiilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca
 5. Ordonanţa nr. 95/2002  -  privind circulaţia pe drumurile publice, r/a, cu modificarile ulterioare
 6. HG nr. 1391/2006 - pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile public7.
 7. HG nr. 1146/2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de munca
 8. Legea nr. 307/ 2006 - privind apararea impotriva incendiilor, r/a, cu modificarile ulterioare
 9. Ordin nr. 27/2011 -  privind transporturile rutiere
 10. Regulamentul nr. 1073/2009 - privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006.

Pentru mai multe detalii, consultati fisierul/fisierele de mai jos: